..::: روانشناسی، تعلیم و تربیت :::..
..::: www.psychol.ir :::..
...... علی رضائی شریف ......

 
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

تفکر و زبان

توسط: rezaii در 10 آبان 1391
در یافت فایل تفکر و زبان از این قسمت

انوع آزمون های پیشرفت

توسط: rezaii در 30 مهر 1391
انوع آزمون های پیشرفت دانلود از این قسمت

تحليل چند سطحي مشکلات رفتاری در بین دانش‏آموزان

توسط: rezaii در 7 اسفند 1390
پژوهش حاضر با هدف تحليل چند سطحي مشکلات رفتاری دانش‏آموزان 10 تا 18 ساله صورت پذيرفت. روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه از نوع پيمايشي است و از پرسشنامه‏هاي محقق ساخته پرسشنامه مدرسه و پرسشنامه مشکلات رفتاري YSR نظام سنجش مبتني بر تجربه آخنباخ استفاده گرديد. در سطح مدرسه 19 مدرسه و در سطح دانش آموز 1071 دانش آموز (475 پسر و 596 دختر) شاغل به تحصيل در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهر اردبيل به صورت نمونه‌گيري خوشه‏اي طبقه‌اي انتخاب شدند. در بررسي تاثيرات متغيرهاي مستقل بر مشکلات رفتاری دانش‏آموزان از روش آماری مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM)و يک مدل دو سطحي برای تحلیل داده‏ها استفاده شد. مدل مذکور شامل دو زير مدل در سطح يک و دو بود. مدل سطح يک رابطه متغير‏هاي فردي را با مشکلات هيجاني- رفتاري و مدل سطح دو رابطه متغير‏هاي سطح مدرسه را با مشکلات رفتاری شامل مي‏شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدارس مختلف در مشکلات رفتاری با هم تفاوت معنی دار دارند. در بررسي نتايج حاصل از تحليل داده‏ها در سطح فردي معلوم شد که در سطح اول بين برخی متغير‏هاي فردي با برخی مشکلات رفتاری دانش‏آموزان رابطه معناداري وجود دارد و در سطح دو امکانات مدارس، جو مدرسه و وضعيت اجتماعي اقتصادي مدارس با مشکلات رفتاری رابطه معني داري نشان داد ولی تعداد دانش‏آموزان مدارس پیش‌بین مشکلات رفتاری دانش آموزان نبود. امکانات مدارس، جو مدرسه، وضعيت اجتماعي اقتصادي مدارس به صورت جداگانه پیش بین‏های پراکندگی مشکلات رفتاری در بین مدارس می باشند، ولی به صورت همزمان واریانس اندکی از آن را تبیین می کنند.
قبلی بعدی
بالا

کاربر عزیز,
امیدوارم مطالب سایت رضایت خاطر شما را فراهم نموده باشد.
مدیریت سایت